lv en ru

Mūsu komanda

Armands Smans

Zvērināts advokāts

Kolēģi uzteic Armanda analītisko domāšanu, radošu pieeju, kā arī spēju sniegt uz rezultātu orientētu juridisko palīdzību krimināllietās un atsevišķu kategoriju civillietās. Sadarbībā ar biroja kolēģiem Armandam ir vairākkārt izdevies panākt klientu interesēm atbilstošu rezultātu gan pirmstiesas kriminālprocesa laikā, gan lietas izskatīšanas laikā tiesā; efektīvi palīdzēt klientiem atgūt finanšu iestādēs iesaldētos līdzekļus, kā arī panākt vairāku sarežģītu krimināllietu atjaunošanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem. Armands ir piedalījies vairāku konstitucionālo sūdzību gatavošanā, kuru izskatīšana beidzās ar klienta interesēm labvēlīgu iznākumu; sniedzis juridiskos viedokļus lietās Pastāvīgajā šķīrējtiesā Hāgā (jaunākā eksperta statusā) un Satversmes tiesā (tiesas pieaicinātās personas statusā); vairāku zinātnisko publikāciju un juridisko atzinumu autors. 2020. gadā žurnāls “Forbes Latvija” ikgadējā reitinga “30 līdz 30” ietvaros atzina Armandu par vienu no 30 veiksmīgākajiem jaunajiem līderiem Latvijā. Pašlaik Armands pilda likvidatora pienākumus aktīvu apjoma ziņā lielākajā bankas pašlikvidācijas procesā Baltijā, kā arī regulāri paplašina savas zināšanas – 2023. gadā Armands ir ieguvis starptautiski atzīto sertificētā naudas atmazgāšanas novēršanas speciālista (CAMS) sertifikātu, kā arī bērnu tiesību aizsardzības speciālista sertifikātu.

 • Krimināltiesības
 • Cilvēktiesības
 • Konstitucionālās tiesības
 • Tiesvedība civillietās
 • Komerctiesības
 • Banku tiesības un finanšu tiesības

Darba pieredze
 • Kopš 2022. gada zvērināts advokāts
 • No 2016. līdz 2022. gadam zvērināta advokāta palīgs, ZAB “Rode un Partneri”
 • 2017. gadā pētnieka p. i., Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte
 • No 2014. līdz 2016. gadam jurista palīgs, ZAB “Rusanovs & Partneri” 

Izglītība
 • Kopš 2016. gada Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorants
 • Maģistra grāds tiesību zinātnē, Latvijas Universitāte, 2016.
 • Bakalaura grāds tiesību zinātnē, Latvijas Universitāte, 2014.

Valodas
 • Latviešu
 • Krievu
 • Angļu

Publikācijas
 • Smans A., Jašniks P. Komentārs par Senāta Krimināllietu departamenta lēmumu lietā Nr. SKK-34/2022. Jurista Vārds, 2023. gada 4. aprīlī / Nr. 14/15 (1280/1281).

 • Smans A. Komentārs par Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr. 2021-38-01. Jurista Vārds, 2022. gada 5. jūlijs / Nr. 27 (1241).
 • Smans A. Pirmstiesas kriminālprocesa traucēšanas risks kā pamats ar brīvības atņemšanu saistītā drošības līdzekļa piemērošanai. Grām.: Starptautisko un Eiropas Savienības tiesību piemērošana nacionālajās tiesās. Latvijas Universitātes 78. zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2020, 133.-141. lpp.

 • Smans A. Kriminālprocesa atjaunošana sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem – aktuālās problēmas. Grām.: Satversmē nostiprināto vērtību aizsardzība: dažādu tiesību nozaru perspektīva. Latvijas Universitātes 77. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019, 134.-143. lpp.

 • Smans A. Procesuālās līdztiesības principa izpratne kriminālprocesā. Grām.: Centrālās un Austrumeiropas juridiskās tradīcijas un juridiskās identitātes jautājumi. Latvijas Universitātes 76. zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018, 289.-296. lpp.
 • Smans A. Aresta uzlikšana mantai kriminālprocesā. Juridiskās personas mantas arests. Grām.: Autoru kolektīvs. Juridisko personu publiski tiesiskā atbildība: aktualitātes, problēmas un iespējamie risinājumi. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018, 246.-274. lpp.
 • Smans A. Nevainīguma prezumpcijas principa saturs Eiropas Savienības Tiesas praksē attiecībā uz ārpuskriminālprocesuālo sodu piemērošanu. Grām.: Autoru kolektīvs. Juridisko personu publiski tiesiskā atbildība: aktualitātes, problēmas un iespējamie risinājumi. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018, 60.-72. lpp.
 • Smans A. Civiltiesiskās un krimināltiesiskās atbildības savstarpējā mijiedarbība un nošķiršana. Jurista Vārds, 2018. gada 13. marts / Nr. 11 (1017).
 • Smans A. Legal regulation on handling criminally acquired property and its impact upon business environment – the experience of Latvia. Juridical Tribune – Tribuna Juridica, Volume 8, Issue 1, March 2018.
 • Smans A. Aresta uzlikšana pamatkapitāla daļām kriminālprocesā. Jurista Vārds, 2017. gada 24. oktobris / Nr. 44 (998).
 • Smans A. Tiesības iepazīties ar lietas materiāliem procesā par noziedzīgi iegūtu mantu. Grām.: Latvijas Republikas Satversmei – 95. Latvijas Universitātes 75. zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2017, 351.-359. lpp.
 • Smans A. Attaisnojošu pierādījumu pieļaujamības izvērtēšanas aspekti. Jurista Vārds, 2017. gada 28. marts / Nr. 13 (967).
 • Smans A. Likuma desmitgadei veltītajā konferencē – par kriminālprocesa aktualitātēm. Jurista Vārds, 2016. gada 5. janvāris / Nr. 1 (904).
 • Rusanovs E., Smans A. Operatīvās informācijas ietekme uz procesa virzītāja iekšējās pārliecības veidošanos. Jurista Vārds, 2015. gada 3. novembris / Nr. 43 (895).
 • Smans A. Operatīvās darbības rezultātā iegūto ziņu par faktiem izmantošana pierādīšanā. Jurista Vārds, 2015. gada 11. augusts / Nr. 31 (883).

© 2007-2024 ZAB "RODE UN PARTNERI" | Created by LapuLapa.lv – mājas lapu izstrāde

Miera iela 2, 4. stāvs, Rīga
LV-1001, Latvija

+371 2 6468232
birojs@rode.lv