lv en ru

Mūsu komanda

Kristīne Strada- Rozenberga

Zvērināta advokāte

Kristīnei vienmēr tuva bijusi krimināltiesību joma, kuras padziļinātai izpētei viņa pievērsusies jau agrā jaunībā, šobrīd kā savu galveno darbības virzienu nosakot kriminālprocesa zinātnisko pētniecību. Viņas profesionālās darbības pamatvirziens ir akadēmisks – studējošo izglītošana, juristu profesionālā pilnveide, zinātniskie pētījumi, mācību un zinātnisko publikāciju izveide.  Kristīnes pamata darba vieta ir un nemainīgi paliek Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, bet advokāta praktiskajā darbībā  Kristīne iesaistās retāk, pamatā konsultējot biroja kolēģus sarežģītākos kriminālprocesa jautājumos, uzņemoties juridiskās palīdzības sniegšanu atsevišķās lietās, gatavojot atzinumus par krimināltiesību un administratīvo pārkāpumu tiesību aspektiem, kuriem nepieciešama padziļināta zinātniska izpēte. Ņemot vērā ilgstošo organizatoriskā darba pieredzi izglītības iestādēs, Kristīne ieguvusi nozīmīgas zināšanas un prasmes arī attiecībā uz augstākās izglītības un tajā iesaistīto personu (studējošo, docētāju un administrācijas) darbības, tiesību un pienākumu tiesisko regulējumu. 

Šobrīd Kristīne savu advokāta praksi uz laiku ir apturējusi sakarā ar Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekānes amata ieņemšanu.

Prakses jomas
 • Krimināltiesības
 • Izglītības tiesības

Darba pieredze
 • Kopš 2021. gada (un arī no 2007. līdz 2015.gadam) Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāne
 • No 2016. līdz 2021. un no 2006. līdz 2007.gadam Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedras vadītāja
 • Kopš 2016.gada LU Juridiskās fakultātes Juridiskās tālākizglītības un profesionālās pilnveides centra direktore
 • Kopš 2013. gada Tiesu ekspertu sertifikācijas komisijas locekle
 • Kopš 2008.gada Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedras profesore
 • Kopš 2007.gada Eiropas Krimināltiesību akadēmiskā tīkla (European Criminal Law Academic Network – ECLAN) dalībniece, kontaktpersona tīkla darbībai Latvijā
 • Kopš 2006.gada zvērināta advokāte
 • No 2012. līdz 2017.gadam  Eiropas Savienības kriminālpolitikas ekspertu grupas locekle
 • No 1998. līdz 2008.gadam Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedras asistente, lektore, docente, asociētā profesore
 • No 2000. līdz 2001.gadam Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētā prokuratūra, prokurore
 • No 1998. līdz 2000.gadam Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūra, prokurore
 • No 1995. līdz 1998.gadam Organizēto un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūra, prokurora palīgs

Izglītība
 • Juridisko zinātņu doktora grāds (Dr.Iur.) Krimināltiesību apakšnozarē, Latvijas Universitāte, 2002.
 • Maģistra grāds tiesību zinātnē, Latvijas Universitāte, 1999.
 • Jurista kvalifikācija, Latvijas Universitāte, 1998.

Valodas
 • Latviešu
 • Krievu
 • Angļu

Publikācijas

Kristīne ir vairāk kā 120 zinātnisko publikāciju, mācību grāmatu un pētījumu autore kriminālprocesa tiesību nozarē, ar referātiem piedalījusies vairāk kā 50 starptautiskajās un vietējās zinātniskajās konferencēs. Pēdējo gadu aktuālākās publikācijas un pētījumi:

Publikācijas:

 • Strada-Rozenberga K. Sabiedriskais viedoklis un tiesas spriešana – savstarpējās ietekmes tiesiskie aspekti. Rakstā : Sabiedriskā viedokļa ietekme uz tiesnešiem un tiesu sistēmu kopumā. Jurista Vārds, 06.02.2018., Nr. 6 (1012)
 • Meikališa Ā., Strada-Rozenberga K. Pārmaiņu laiks kriminālprocesā turpinās : 18.06.2018. grozījumi Kriminālprocesa likumā. Īss apskats un komentāri//Jurista vārds, 14.08.2018.
 • Meikališa Ā., Strada-Rozenberga K., Rodiņa A., Danovskis E., Mantrovs V. Monogrāfija “Simtam pāri. Viedā Latvija. (galv.redaktore B.Rivža). Sadaļa “Tiesiskais ietvars”. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2018., 223-251.lpp.
 • Strada-Rozenberga K. Kolektīvā monogrāfija “Juridisko personu publiski tiesiskā atbildība” – zin.redaktore Ā.Meikališa. Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2018.- daļu “Juridisko personu nevainīguma prezumpcija kriminālprocesā”, “Krimināltiesiskie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi juridiskajām personām, to piemērošanas process un tā aktuālās problēmas Latvijas kriminālprocesā” (līdzautorībā ar J.Rozenbergu) autore, 42-59.,168-210.lpp
 • Strada-Rozenberga K., Liholaja V. Latvian Law. Criminal Law and Procedure. In The Law of the Baltic States. Springer, 2017., P.217-237
 • Strada-Rozenberga K. Krimināltiesību un kriminālprocesa normatīvā regulējuma saskaņotības nepieciešamība un aktuālā problemātika//Latvijas Republikas Satversmei – 95: Latvijas Universitātes 75.zinātniskās konferences rakstu krājums, Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2017., 320-334.lpp.
 • Strada-Rozenberga K. Krimināltiesības: tiesiskā drošība krimināltiesībās un kriminālprocesā. Grām.: Vispārējie tiesību principi: Tiesiskā drošība un tiesiskā paļāvība. Valsts pārvalde. Bizness. Jurisprudence. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2017, 75-98.lpp.
 • Meikališa Ā., Strada-Rozenberga K. Pārmaiņu laiks kriminālprocesā turpinās – 2017. gada grozījumi  Jurista Vārds, 10.10.2017., Nr. 42 (996), 12.-21.lpp., 17.10.2017., Nr. 43 (997), 28.-36.lpp.
 • Strada-Rozenberga K. Parlamentārā izmeklēšana un kriminālprocess. Grām. : Parlamentārā izmeklēšana Latvijas republikā 1 Parlaments. Parlamentārā kontrole. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2016., 135-150.lpp.
 • Strada-Rozenberga K. Mantisko jautājumu pierādīšana un tās aktualitātes kriminālprocesā// Ārvalsts investīcijas: kad tiesības mijiedarbojas:  Latvijas Universitātes 74. zinātniskās konferences rakstu krājums, Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2016, 353-364.lpp.
 • Strada-Rozenberga K. Nevainīguma prezumpcija – ES minimālie standarti un Latvijas kriminālprocess// Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 6.starptautiskās konferences “Konstitucionālās vērtības mūsdienu tiesiskajā telpā 1” rakstu krājums, Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2016, 194-2015.1lpp.
 • Strada-Rozenberga K. Juridiskā persona un nevainīguma prezumpcija kriminālprocesā // Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 6.starptautiskās konferences “Konstitucionālās vērtības mūsdienu tiesiskajā telpā 1” rakstu krājums, Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2016, 606-614.1lpp.
 • Strada-Rozenberga K. Iztiesāšanas nepārtrauktība kā krimināllietu iztiesāšanas vispārīgs noteikums – pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi/Kolektīva monogrāfija Kriminālprocesa likumam 10 – pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi. Rīga:Latvijas Vēstnesis, 2015., 384-408.lpp.
 • Strada-Rozenberga K. Piespiedu ietekmēšanas līdzekļu juridiskajām personām piemērošanas process un tā aktuālās problēmas Latvijas kriminālprocesā // Tiesību efektivitāte postmodernā sabiedrībā: Latvijas Universitātes 73. zinātniskās konferences rakstu krājums, Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2015, 100-111.lpp.
 • Strada-Rozenberga K.Meikališa Ā. Kriminālprocess.raksti 20010-2015. Latvijas Vēstnesis, 2015.
 • Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā.,  Vai Kriminālprocesa likums jau gatavs//Latvijas Vēstenesis, Jurista vārds, 06.10.2015. 
 • Strada-Rozenberga K. Victims and their Criminal Procedure Statuss un Law Enforcement Practicies in Latvia // Juornal of the University of Latvia. Law. Riga, University of Latvia, 2014. P.51-90
 • Strada-Rozenberga K., Bičkovičs I.  Latvijas tiesību doktrīnas nozīme Latvijas tiesu praksē// Latvijas Universitātes 5.starptautiskās konferences “Jurisprudence un kultūra:pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi rakstu krājums, Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2014, ISBN 978-9984-45-892  27.-45.lpp.
 • Strada-Rozenberga K. Uzticība tiesām ir kolektīvas atbildības jautājums// LR Augstākās tiesas biļetens nr.9, 2014.gada oktobris, 13.-14.lpp.
 • Strada-Rozenberga K. Meikališa Ā. Kriminālprocesa likuma grozījumi un Krimināllikuma grozījumu ietekmētās izmaiņas kriminālprocesa praktiskā norisē//Latvijas Vēstnesis, Jurista Vārds, 19.03.2013.
 • Strada-Rozenberga K. Publisko un privāto interešu kolīzija kriminālprocesā// Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku 3. un Letonikas 4. kongress „Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte”, Latvija, Rīga, 2011.gada 24.-27.oktobris, rakstu krājums „Politika un tiesības. Tiesību un juridiskās prakses ilgtspējīga attīstība”, R., LU Akadēmiskais apgāds, 2012, 2-29.lpp.
 • Strada-Rozenberga K. EU Criminal Justice – Development Trends and Impact in Latvia // Collection of research papers in conjuction with the International Scientific Conference The Quality of Legal Acts and its importance in Contemporary Legal Space, 4-5 October, 2012, Riga, University of latvia, 2012, P.423-435
 • A.Meikalisa K.Strada-Rozenberga “ The Victim — A Passive Observer or an Active Participant in Criminal Proceedings. General Observations Following From the Assessment of Latvia’s Experience” // Criminal Justice and Security – Contemporary Criminal Justice Prastice and Research : conference proceedings [proceedings of the Biennial International Conference Crimianl Justice and Security – Contemporary Crimianl Justice Practice and Research, Ljubljana, Slovenia, 19-21 September, 2012] (eds. Meško, G., Green, J. & Sotlar, A.), P.245-260 
 • Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Taisnīgums kriminālprocesā//Latvijas Vēstnesis, Jurista Vārds, 29.11.2011.
 • Strada-Rozenberga K.  Rīcība ar noziedzīgi iegūtu mantu kriminālprocesā//LR Augstākās tiesas biļetens nr.3/2011, 29-24.lpp.
 • Strada-Rozenberga K. Rīcība ar noziedzīga nodarījuma rīkiem, priekšmetiem un citiem ar noziedzīgu nodarījumu saistītiem objektiem kriminālprocesā//LU 69.konferences rakstu krājums „Aktuālās tiesību realizācijas problēmas”, Rīga, Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2011, 405-411.lpp. 
 • Strada-Rozenberga K., Meikališa A. Alternatives to criminal prosecutions: Latvia’s expierence//The role of national criminal law in the European Union area and the alternative resolutions of criminal procesdure, Collection of papers from International Scholastic Conference Law as Unifying factor of Europe – Jurisprudence and Practice, Comenius University in Bratislava, 2011, P. 293-299

Pētījumi:

 • 2008.- „Cietušo tiesību realizācija privātapsūdzības lietās – kriminālprocesuālais regulējums, prakse, problēmas, risinājumi.” Pētījums sagatavots pēc Tieslietu ministrijas pasūtījuma.
 • 2010.- „Mantas konfiskācijas tiesiskais regulējums Latvijā un Eiropas Savienībā, tās izpildes mehānisma efektivitātes nodrošināšana”. Tieslietu ministrijas pasūtīts pētījums projekta „Tiesiskā palīdzība Acquis communautaire ieviešanā”. Pieejams: https://www.tm.gov.lv/lv/nozares-politika/petijumi
 • 2016.- Vadlīniju izstrāde  pirmstiesas izmeklēšanas efektivitātes Valsts policijā novērtēšanā. Pētījums īstenots LU Juridiskās fakultātes Juridiskās tālākizglītības un profesionālās pilnveides centrā pēc Valsts kontroles pasūtījuma.
 • 2016.- Pētījums par Saeimā izskatāmo likumprojektu “Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums”, “Grozījumi civilprocesa likumā”. “Grozījumi Kriminālprocesa likumā” un “Grozījumi Krimināllikumā”, atbilstību direktīvai 2014/42/ES. Pētījums īstenots LU Juridiskās fakultātes Juridiskās tālākizglītības un profesionālās pilnveides centrā. 
 • 2016.- Pētījums “Tiesu prakse kriminālprocesa likuma 464. un 465.panta piemērošanā”. Pētījums īstenots LU Juridiskās fakultātes Juridiskās tālākizglītības un profesionālās pilnveides centrā.
 • 2013.-  Meikališa Ā. Strada-Rozenberga K. Tiesu prakses apkopojums “Tiesu prakse par tiesībām uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā un soda noteikšanā, ja nav ievērotas tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā”. Pieejams www.at.gov.lv/lv/judikatura/tiesu-prakses-apkopojumi/kriminaltiesibas

© 2007-2024 ZAB "RODE UN PARTNERI" | Created by LapuLapa.lv – mājas lapu izstrāde

Miera iela 2, 4. stāvs, Rīga
LV-1001, Latvija

+371 2 6468232
birojs@rode.lv