lv en ru

Mūsu komanda

Jānis Rozenbergs

Zvērināts advokāts

Jāņa profesionālā pieredze advokatūrā pārsniedz 15 gadus. Lielāko daļu sava darba laika Jānis pavada tiesu zālēs. Lai arī pamatā Jānis nodarbojas ar klientu aizstāvības veikšanu kriminālprocesos, tomēr šo gadu laikā ir uzkrāta arī vērā ņemama pieredze tiesā izskatāmās civillietās un administratīvajās lietās. Jānis uzskata, ka advokāta panākumu atslēga ir teicamas teorētiskās zināšanas apvienojumā ar profesionālo pieredzi.

Prakses jomas
 • Krimināltiesības
 • Konstitucionālās tiesības
 • Tiesvedība civillietās 
 • Komerctiesības
 • Administratīvie procesi iestādēs un tiesā

Darba pieredze
 • Kopš 2017.gada Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs
 • Kopš 2015.gada Latvijas zvērinātu advokātu eksāmenu komisijas priekšsēdētājs
 • No 2011. līdz 2017.gadam Latvijas Zvērinātu advokātu padomes loceklis
 • Kopš 2003.gada Rīgas šķīrējtiesa, šķīrējtiesnesis
 • No 2002. līdz 2003. gadam SIA “Biznesa augstskola Turība” lektors
 • Kopš 2002.gada zvērināts advokāts
 • No 1998. līdz 1999.gadam VAS “Latvijas pasts” jurists
 • No 1999. līdz 2002. gadam SIA “Arco Real Estate” jurists

Izglītība
 • Juridisko zinātņu doktora grāds (Dr.Iur.) Krimināltiesību apakšnozarē, Latvijas Universitāte, 2013.
 • Maģistra grāds tiesību zinātnēs, Latvijas Universitāte, 2002.
 • Jurista kvalifikācija, Latvijas Universitāte, 2000.

Valodas
 • Latviešu
 • Krievu
 • Angļu

Publikācijas
 • Rozenbergs J., Strada- Rozenberga K. Krimināltiesiskie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi juridiskajām personām, to piemērošanas process un tā aktuālās problēmas Latvijas kriminālprocesā. Kolektīvā monogrāfija “Juridisko personu publiski tiesiskā atbildība” – zin. redaktore Ā.Meikališa. Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2018. 168-210.lpp.
 • Kārkliņš J., Rozenbergs J. Bezskaidras naudas līdzekļu juridiskais statuss, civiltiesiskie un kriminālprocesuālie aspekti. Jurista Vārds, 21.02.2017., Nr. 8 (962), 8.-17.lpp.
 • Kārkliņš J., Rozenbergs J. Par publiski izskanējušo vienošanos Zolitūdes traģēdijas lietā. Jurista Vārds, 13.12.2016., Nr. 50 (953), 12.-14.lpp.
 • Rozenbergs J. Advokāta loma tiesību uz aizstāvību nodrošināšanā. Kriminālprocesa likumam – 10. Pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi, rakstu krājums. Prof. Dr. iur. Ārijas Meikališas zinātniskā redakcijā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2015. 156.-170.lpp.
 • Rozenbergs J. Piespiedu ietekmēšanas līdzekļu juridiskajām personām krimināltiesiskais raksturojums. Tiesību efektivitāte postmodernā sabiedrībā, Latvijas Universitātes 73.zinātniskās konferences rakstu krājums. LU Akadēmiskais apgāds, 2015. 138-152.lpp.
 • Rozenbergs J. Par juridiskajām personām piemērojamo krimināltiesisko ietekmēšanas līdzekļu juridisko dabu. Juridiskā zinātne, 2013, Nr.4, 212.-222.lpp.
 • Rozenbergs J. Noziedzīgi nodarījumi ar divām vainas formām. Juridiskās zinātnes aktuālās problēmas, rakstu krājums. Rīga: Apgāds “Zvaigzne ABC”, 2012, 177.-186.lpp.
 • Rozenbergs J. Par dažiem noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas jēdziena izpratnes jautājumiem. Administratīvā un kriminālā justīcija, 2011. Nr.2/3, 33.-41.lpp.
 • Rozenbergs J. Tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā. Jurista Vārds, 2011. 5.jūnijs, Nr.27 (674).
 • Розенбергс Я. О некоторых аспектах понятия вины. Теория и практика совершенствования законодательства и правоприменения: традиции и новации: материалы международной научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов, Минск, 30-31 октября 2009 г. Минск: БГУ, 2010, c.174-176. 
 • Rozenbergs J. Tiesneša objektivitāte: Senāta prakse un likuma prasības. Jurista Vārds, 2008. 3.jūnijs, Nr.21 (255).
 • Rozenbergs J. Vainas institūta transformācija Latvijas un ārvalstu krimināltiesībās. Starptautiskā zinātniskā konference ’’Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20.-21. gs.mijā”. Rīga: Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, 2006, 202.-208.lpp.
 • Rozenbergs J. Stingrā atbildība (strict liability) krimināltiesībās. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Kriminālprocesuālais taisnīgums”. Rīga: Latvijas policijas akadēmija, 2005, 127.-133.lpp.
 • Rozenbergs J. Juridiskās personas kriminālatbildības nepieciešamība. Personība. Laiks. Komunikācija: tiesības, vēsture un kultūrvēsture. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2003.g. 27.-28.febr. Rēzekne: Rēzeknes augstskola, 2003, 119.-125.lpp. 
 • Rozenbergs J. Vainas institūts juridiskās personas kriminālatbildībā. Latvijas Universitātes raksti. 657.sējums. Juridiskā zinātne. Rīga: Latvijas Universitāte, 2003, 75.-82.lpp. 
 • Розенбергс Я. Представители юридического лица как группа специальных субъектов уголовной ответственности. Вестник Калининградского юридического института МВД России: Научно-теоретический журнал. Калининград: Калининградский ЮИ МВД России, 2002, c.73-79. No.2.
 • Rozenbergs J. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu izpratne Latvijas krimināltiesību sistēmā. Starptautiskā konference “Uzņēmējdarbība un tās tiesiskā vide: procesi, tendences, rezultāti”. Rakstu krājums. Rīga: Biznesa augstskola “Turība”, 2002, 236.-241.lpp. 
 • Kopš 2002.gada piedalījies ar referātiem vairāk kā 20 starptautiskās un vietējās zinātniskajās konferencēs.

© 2007-2024 ZAB "RODE UN PARTNERI" | Created by LapuLapa.lv – mājas lapu izstrāde

Miera iela 2, 4. stāvs, Rīga
LV-1001, Latvija

+371 2 6468232
birojs@rode.lv